...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިލްކުންކެނޑުން
މ.
(1) ތިމާގެ އަމިއްލަ ތަކެތި ނުވަތަ އެތަކެތިން ބައެއް ދޫކޮށްލުން.
(2) ތިމާގެ އަމިއްލަ ތަކެތި އެކުގައި ދޫކޮށްލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ