...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިސާލު
ނ.
އެއްފަދަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރެވޭ ބަސްބަސް.
މިސާލު:
ހަނދެއްފަދަމޫނެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަ . ހަށަބަސް . ހަނދި . ހަނި . ހަނިވުން . ހަންމޯ . ހަރާންފަދަ . ހަރާންފަދަވާނެ . ހަރާންފަދަތޯއްޗެއް . ހަރު . ހަރުބީކާފަރުން . ހަރުކަށި . ހަރުކަށިކަން . ހަރުކަށިވުން . ހަރުދަނޑި . ހަރުލައިހުރުން . ހަކަތަ . ހައި . ހައިބަ . ހައިބަވަންތަކަން . ހައިސިއްޔަތު . ހައެއްކަ . ހައްބަ . ހައްބަމުކައްބަވެސްނެތުން . ހައްދައިލުން . ހައްދު . ހައްތާ . ހައްޕު . ހަމަ . ހަމަހިލާ . ހަމައެކަނި . ހަފޮޅުން އެތެރެވެއްޖިއްޔާ ބަޔެއް އޮންނާނެ . ހަތަރު . ހަތަރު ބީރުންގެ ވާހަކަ . ހަތަރުމުރިނގު . ހަތަރެސް . ހަތާ ނެތި އުޅޭ ވައިކުޅަނދުރެއްހެން . ހަތް . ހަތްގޭފާތިހާއަށް ފުނޑައިފައި ހުރި ދައެއްހެން . ހަލާކުކުރުން . ހާ . ހާތްތެރި . ހާލަކުންފަހަރަކު . ހާލަކުންނާދަލަކުން . ހާލިނެގުން . ހާލުހާލުން . ހާޖަތް . ހިނދި . ހިނދޫ . ހިނިކު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ