...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިސްކިތު ވަކަރަށް ވުން
މ.
މަޖާޒު:
މަތީ ދަރަޖައިގެ ބޭފުޅަކު ކާވެނި ބައްލަވައިގެންފައި ވަރިކުރައްވާ އަންހެނަކު ނުވަތަ އެފަދަ ފިރިކަލަކު އަވަހާރަވެފައިވާ އަންހެނަކު ކުރީގެ ފިރިކަލުންނަށްވުރެ ދެރަމީހަކާ އިންނަން ނުކެރިފައި އިންނައިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ