...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިސްކިތު ފަކީރުން
ނ.
އިހުގައި ހުކުރުމިސްކިތު ބަލަހައްޓަން ސަރުކާރުން ލައްވައިފައި ތިބި ބައެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މުސްކުޅިތަކުރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ