...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިޔަރުގައި މިޔަރު ހިފުން
މ.
(1) ނަނުގައި ގަނެފާހުންނަ މިޔަރުގައި އެހެން މިއަރެއް އައިސް ހިފައި ބުރިކޮށްލުން.
(2) މަޖާޒު:
އެއްމުދާބެހޭ މީހުން މުށަލައިގެން އަރައިރުންވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މިއަރުގައި މިއަރު ހިފުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ