...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިޔޮއްފަދަ
އ.
ކަމެއްގެ ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ މޮޅުކަން، ރަނގަޅުކަން، ބޭނުންތެރިކަން ނުވަތަ ނުބައިކަން ބޮޑުކަމުގެ މައްޗަށް ދަލީލުކުރާގޮތުން ބުނެ އުޅޭ ބަހެއް.
މިސާލު:
މިޔޮތްފަދަ މާތްރޭ މިޔޮއްފަދަ ނުބައިކަންކުރީމާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މިޔޮއްފަދަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ