...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިޙުރާބަށްކިއެވުން
މ.
(1) ޤުރުއާން އެކުގައި ހިތުދަސްކޮށްގެން.
އިމްތިޙާނު ކުރުމަށްޓަކައި ކިޔެވުން.
(2) ޤިބުލައަށް ކުރިމަތިލައިގެން ކިޔަވާ ކިއެވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ