...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މީހާ
ނ.
(1) އިންސާނާ.
(2) އާދަމުގެ ދަރިޔާ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަމަށްއަތްއެރުވުން . ހަނގުރާމަވެރިޔާ . ހަންޑަވާޅި . ހަރަކާތްތެރިޔާ . ހަރާމުޖާދާ . ހަރާދު . ހަރާދުކިއުން . ހަކުރުދެންޏާ ބޮޑުބޭބެ . ހައި . ހައިޑައިނި . ހައްދު . ހައްޔަރުން ނެއްޓުން . ހަވަރަށްދެއްވުން . ހަމްދަރުދީ . ހަތަރުމަސްދިހަވުން . ހަތްދުވަސްވުން . ހަލާކިފަންބުޑާ . ހަލާދަނޑި . ހަޑިގިއްލާ . ހަޖާމު . ހާޖީ . ހިންދޫކާރު . ހިކަނދިމީދަލުގެވެސް އަބުރެއް އޮންނާނެ . ހިކި . ހިކިބަލި . ހިކިފިންދަނޑި . ހިއަރިންޖެހުން . ހިފައިއެޅުން . ހިތޭރި . ހިތްނުބައި . ހިތްނުބައިކަން . ހިތްނުބައިވުން . ހިތްތެރި . ހިތްޙަލާލުދިނުން . ހިތްޙަލާލުއަތުލުން . ހިލަން . ހިލަމާދިއުން . ހިލަމަށްދިއުން . ހިލަމަށްއައުން . ހިލުން . ހިލޭމީހާ . ހިސްޓީރިޔާ . ހިޔަނިފިލާކޮޅު . ހިޔަނިފުޅު . ހިޔަރިން ޖެހުން . ހިޔާބޮޑުގަސް . ހުނސްޖެހުން . ހުންގާނު . ހުންގާނުނެތްއޮޑި . ހުރާގޭތަފާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ