...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މީނާ
ނ.
ގާތުގައިވާ މީހަކަށް، ނުވަތަ ކުއްޖަކަށް އިޝާރާތްކޮށް ބުނާ ބަދަލުނަމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަބަރުބޭ . ހައްދު . ހިކިއަނަރޫފަވުން . ހިމަ . ހިމަކަން . ހިމަކުރުން . ހިމަވުން . ހީރިވުން . ހުލި . ހުލިވުން . ބަނުން . ބަލިކަން . ބެލުން . ކީ . އަނދިރިއަނދިރީން . އަނަރޫފަ . އަނަރޫފަކަން . އަނަރޫފަވުން . އުޅުން . އޮޑިތާންކަލޭގެ . ވަސޭހަތް . މަޑުމިޔަރު . މަޖުނޫނު . މިޔާ . މިޔޯ . މީނަ . ފަކުލް . ދިލަ . ދީވާލުޕާ . ލެއް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ