...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މީރުވަސް
ނ.
(1) ރަނގަޅުވަސް.
(2) ހިތްގައިމުވަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިއަދެވިކަމަނާބޯ . ހީނާ . ހުއިސުން . ހުވަނދު . ހުވަނދުހެދުން . ހުވަނދުބޭސް . ހުވަނދުކޮތަން . ހުވަނދުމައު . ހުސްނުހީނާ . ނައްދު . ރާނބާ . ރާނބާފަތްހެދުން . ބޮކަރު . ބޮކަރުގަސް . ކަށިމައު . ކަންދު . ކަރަންކާ . ކަޅަނގާރި . ކާސިންޖީ . ކުކުން . ކެލާއަތަރު . ކޮއްޗޭފަތް . ކޯލާވާޓަރު . އަތަރު . އަލަނާސި . އިރުދޭމައު . އުނި . އުނިމާ . ވަސް . ވަސްމީރު . މާތެޔޮ . މިރިޔާސް . މީރިވަހަ . މުރުސަލު . މުގުރޭރު . މޫނިމައު . މޫނިމާ . ފިނިފެންޖެހުން . ފުށް . ފުނަގަސް . ފޮތިހުވަނދު . ދިވެހިކަސްތޫރި . ދުން . ދުންކެވުން . ދުންދަނޑި . ދުންތެޅުން . ދުންސާމަރާނި . ލަންސިމޫ . ލަންސިމޫގަސް . ލާދަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ