...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މީރުވުން
މ.
ވަހަކުން ނުވަތަ ރަހައަކުން ނުވަތަ ކަމަކުން ހިތަށް އަރާމެއް ލިބުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާމާވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ