...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މީދަލު ހަތްތީން ވާ ފެންބުއިން
"މީދަލުހަތްތީންވާފެންބުއިން" މިސާލު:
އެކަކު ކުރި މަސައްކަތަކުން އަނެކަކު ފައިދާ ހޯދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ