...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މީދާމަސްގަނޑު
ނ.
ހިކަނދިމަސްގަނޑު.
(މުލައްދަނޑީގައި އޮންނަ ވަކިން އުފުލޭ (މަސްގަނޑު.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިކަނދިމަސްގަނޑު . ހިކަނދު . ގޮށްއެރުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ