...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުހާޖިރުން
ނ.
(1) މުހާޖިރިއްޔަ ބޭކަލުން.
(2) ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާހުރެ، އަމިއްލަ ވަޒަންދޫކޮށް އެހެން ތަނަކަށްގޮސް ވަޒަންވެރިވާމީހުން.
(3) އަމިއްލަ ރަށުގައި އުޅެވެން ނެތުމުގެ ސަބަބުން ރަށުން ބޭރުވާމީހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ