...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުށިގަނޑު
ނ.
(1) ގަސް އިންދުމަށް ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެހި.
(2) އެއްޗެހި ދޮންނަން ހަދައިފައި ހުންނަ މުށި.
(3) ހަލާކުވެފައި އޮންނަ މުށީގެ އެތި ގަނޑެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަންކަރުހަނު . އަނދުންމުށިގަނޑު . މުށި . މުށިކޮޅު . ފެންމުށިގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ