...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުށިޖެހުން
މ.
ތަޅުން އަޅާއިރުގައްޔާއި، އުވަޖަހާއިރު ތެދުކުރުމަށްޓަކައި ފާހަގަޖެހުން.
(2) ތަށިމުށިޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މުށިޖެހުން . ތާޓުމޫޓިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ