...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުށްބާރު
ނއ.
މަޖާޒު:
ދަހިވެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރެއްސިވުން . ދަހި . ދަހިކަން . ދަހިވުން . ދަހިވެތިކަން . ދަހިވެތިވުން . ދަކަ . ދަކު . ދަކުކަން . ދަކުވުން . ގުއި ހިއްކުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ