...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުނާފިގުކަން
ނ.
(1މުސްލިމެއްކަމުގައި) ނުވާމީހަކު މުސްލިމަކު ކަމަށް ދައްކައިގެން އުޅޭ އުޅުން.
(2) ދެފުށް ދެގޮތް ކަން.
(3) ހިތްނުބައިކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދެފުށްދެގޮތްކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ