...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުންނާރު
ނ.
ބަންގީގެ އަޑު ދުރަށް އިއްވުމަށްޓަކައި މިސްކިތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ މިސްކިތުގެ ކައިރީގައި އުސްކޮށް ހަދައިފައި ހުންނަ ތަންތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނާބަ . މުނާޖާ . މުންނާރުންގޮވުން . މުންނާރުކަލޭގެ . މުދިންބޭކަލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ