...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުރަނަކަން
ނއނ.
(1) ހިކިގެންގޮސް ފަސޭހައިން ފުނޑުފުނޑުވާ ވަރަށް ހުންނަ ހަރުކަން.
(2) ތާސް ދަގަނޑު ފަދަ ބައެއް މަޢުދަނީ ތަކެތީގައި ހުންނަ ހަރުކަން.
(3) ނ.
ލަކުޑިގައި ހުންނަ ފަސޭހައިން ބިނދޭގޮތް.
(4) މަޖާޒު:
މީހުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަ ރުޅިއިސް ހަރުކަށިގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަކަ . ވަކަވުން . ވަކަދަނޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ