...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުރަނަކުރުން
މ.
އެއްޗެއްގައި ހުރި ތެތްކަން ކަނޑުވައި މުޅިން ހިއްކައި ފަސޭހައިން ފުނޑުވޭގޮތް ނުވަތަ މުގުރޭގޮތް ހެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނާކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ