...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުރަނަވުން
މ.
އެއްޗެއްގައި ހުރި ތެތްކަން ފިލައިގެން ގޮސް ކުޑަކުޑަ ބާރަކުން ފުނޑުވާ ނުވަތަ މުގުރޭ ވަރަށް ހިކުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނާވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ