...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުރާބުގޭ މުދިން ބޭކަލުން
"މުރާބުގޭމުދިންބޭކަލުން" ނ.
ފަސްމުދިންބޭކަލުން.
މިއީ އިހުގައި ހުކުރު މިސްކިތު ކިޔެވެނީންގެ ތެރެއިން ހޮވައިފައި ތިބޭބައެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ