...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުރާކި
ނ.
ތިރިކޮށް ހެދިފައިހުންނަ ގޮފިގިނަގަހެއް.
ފަތްތަކުގައި ކުޑަކެހެރި ގޮތެއް ހުންނާނެ އެވެ.
މިގަހުގައި އަޅާ މޭވާއަކީ އޭގެ ބޭރުގައި އެތެރެ އެނގޭ ގޮތަށް ތޮށްޓެއް އޮންނަ ކުޑަކުޑަ މޭަވާ އެކެެވެ.
މިމޭވާގައި ކުދިކުދިއޮށް ތަކެއް ހުންނާނެ އެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނާރޮވައް . ނެރެޅެ އަނބުލު . ރާމުރާކި . ބޮޑުމުރާކި . ބޯތަށިމުރާކި . ކަނބިލިމުރާކި . ކައުޑާއަނބުލު . ކާޅުމުރާކި . ކޯވަޅަ . މުރަވަކި . މެރާކު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ