...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުރުތައްދުވުން
މ.
ކުފުރުގެ ނިޔަތަކުން ނުވަތަ ކުފުރުގެ ބަހަކުން ނުވަތަ ކުފުރުގެ އަމަލަކުން އިސްލާމްދީނުން ބޭރުވާ ބޭރުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދީނުންބޭރުވުން . ތައުބާލައިދިނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ