...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުޅި އޮޑީގައި ހަސަނުދެފައި
"މުޅިއޮޑީގައިހަސަނުދެފައި" (މިސާލުބަހެއް) ތަނެއްގައި ނުވަތަ ކަމެއްގެ ތެރޭގައި އުނދަގޫވާގޮތަށް މީހަކު އުލެންފެށުމުން ނުވަތަ ތަނެއްގައި މީހުންނަށް އުނދަގޫވާގޮތަށް މީހެއްގެ އެއްޗެހި ބަހައްޓާފައި ހުރުމަށް ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ