...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުޅިން
އކ.
(1) އެކަށް.
(2) ހުރިހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަކުރުފޮނި . ހިކިދަރުމަސް . ހުޅަނގުވިނަ . ހުސް . ނުރަބޮޅު . ނެތިދިއުން . ރާޅުލާ ފިނޮޅު . ރޯހުތުރު . ރޯނުބައި . ރޯގޯސް . ބައިކަޅު . ބައިމަނު . ޅަ . ކަޅުފޫރޮނޑު . ކުނޑިކުނޑިވުން . އަތްވީއްލުން . އަލުންބަލުން . އުފަންކުރެއްވިގޮތަށް . އެއްވަރެއްވެސް ނުވުން . ވައުވުން . ވަތްކަހައިލުން . ވަގުތުގައު . ވަސްވެސްނެތުން . ވާކަން . ވެލިގަނޑު . މަސްކުރޮޅި . މާފުސް . މިޅިމުހުތަށްދިނުން . މިޅިލަހަ . މިޅިލެން . މިލައިމޯޅިވުން . މުރަނަކުރުން . މުޅިއްލެން . މުލުންލުހެލުން . ފުނޑުފުނޑުއަރުވައިލުން . ފުރާފުރިހަމަ . ފުރާފުރިހަމަކަން . ފުރާފުރިހަމަވުން . ފެންތުޅާ . ދަތްވިދުރި . ދެއަތްދޮވެލުން . ދެފެންދޭތެރެ . ތާނުންނުކަނޑައި . ތާނުންކަނޑައިލިގޮތަށްހުރި . ލެއިބަލިކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ