...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުކަ
ނ.
(ބ،ދ) އަނގަ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްބަމުކައްބަވެސްނެތުން . ރީތިކަން . ބޮޑުދޮލަނގުކޮޅު . ކަށަވަރުކަން . ކޮރުބަންޑާރައިން . އަހުމިއްޔަތު . އަމީރުރަސްކަން . އިމާމުވުން . އިސްވުން . އެކަނިނެގޭނީބޯވައެވެ. . މަދިރިގޮށި . މާލިމީކަން . މުކައްބަ . މުކައްބެޔާ . މެރަނގަ . ފަރިކަން . ފިނި . ލައްޒަތު . ލައްޒަތުލިބުން . ލޯބިކަން . ގުއްބު . ގޮށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ