...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުކައްބަ
ޔާ އިރު މުކައްބައިގެ ތިރިން ފެށިގެން މައްޗަށް އެކި ހިސާބުގައި ހައެއްކަ ވޮށި އަޅައިފައި ހުރެއެވެ.
ވޮށި އަޅަން ބޭނުންކުރަނީ ރުކުފައްޗާއި ކަށިކެޔޮ އަޅޮލުގެ ބޭރު ހިލަ ތޮށްޓެވެ.
މުކައްބަ ލިޔަނީ ތޮށަލިދުޅައަށެވެ.
މީގައި ހުންނަނީ އޭގެމަތީގައި މުށްގަޑެއްލާފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްބަމުކައްބަވެސްނެތުން . ބޮޑުދޮލަނގުކޮޅު . މަދިރިގޮށި . މުކައްބަ . މުކައްބެޔާ . ގުއްބު . ގޮށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ