...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުއި
ނ.
(ޏ..) (1) މާވާދަފަ ތަކެތީގެ އެތެރޭގައި ހުންނަފުށް.
(2) ހިއްތަލަ ފުށް ފަދަ ތަކެތީގެ އެންމެ އޮލަފުށް.
(3) އިސް ބަގުލުލާއި ބޭދަނާ ފަދަތަކެތި ފޯވުމުން ބޭރުގައިލާ މަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތި . ހިތިކަދޫވެލެއްގެ ބުޑަށް ފެންކަމުގައި މާމުއި އެޅިއަސް އޭގައި އަޅާ އެއްޗެއް ފޮންޏެއް ނުވާނެއެވެ. . ހިތިދަމުއި . ނީރި . ބަނޑުބޭސް . ބީމަހީމަ . ބޭސްއުށް . ބޭސްދަމުއި . ބޯށިގަނޑު . ކަނިވުން . ކީރު . ކުންނަ . ކުޅަނދުރު . ކެއުރިޔާން . ވަރަ . ވާޔާ . ވެއިމުލް . ވޭމުލެ . ވޭމުލެއް . ވޭމުލް . ވޭމޫ . މަސްލުން . މާމުއި . މާމުއިކުޅަނދުރު . މާމުތް . މުއިނަރު . މުއިރަން . މުއިރި . ފަންނައްރިޔަން . ފަންނައްރީމު . ފަންނަތްރިޔަމަ . ފަރިހިދަމުއި . ފަރެހެދަމުއި . ފަޅިދަމުއި . ފަޅިދިރި . ފުށް . ދަމުއި . ދަމުއިއާވި . ސަރުބަތު . ސިކަންޖަބީން . ސުރި . ސުރިޔާ . ޒަންޖަބީލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ