...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުއްދަތިލާގާގަނޑު
ިރު މައްޗަށް ދާއިރު އެސްޖެހިގަނޑުވަރުގެ އުތުރު ހުޅަގުގައްޔާއި ވެޔޮދޮށު ގަނޑުވަރުގެ އިރުދެކުނުގައި އޮންނަ ބޮޑު ދެގާގަނޑު.
ރަސްކަމަށް ކޮލިލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އަޅާ ހަތްގެކޮޅުން އެންމެ މުހިއްމު ކަންތައް ހިނގާގެކޮޅު ހުންނަނީ ދެކުނުގާގަނޑު އޮންނަ ތާނގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ