...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުއްދަތު
ނ.
(1) ކަމަކަށް ވަގުތު ދެމިގެންވާ މިންވަރު.
(2) ކަމެއް ދެމިހުންނަ ވަގުތު.
(3) ކަމެއްފެށުނީއްސުރެ ނިމުމާ ދެމެދުގެ ވަގުތު.
(4) ހިނދު.
(5) ޒަމާން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކާވެނިހެދުން . ކިރުތުނބުން ވީއްލުން . އަހަރު . އަހަރުދުވަސް . އަވަސްކުރުން . އަވަސްވުން . އަޖަލުޖެހުން . އިއްދައިގައިއިނުން . އުމުރު . ވަގުތު . މަސްދުވަސް . މުސްތަޙާޟު . މުސްތަޙާޟުވެރިޔާ . ފަތުރަތު . ދައުރު . ދިރާސީއަހަރު . ދުވަސްހަމަވުން . ދުވަސްފުރުން . ގަރަންޓީ . ގެރެންޓީހަމަވުން . ޓާމު . ޖީލު . ޗުއްޓީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ