...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުއްދު
ިބު ބައެއްކަންތައް ހުއްދަގޮތުގައި ދޫކޮށްލުމުން އޭގެބަދަލުގައި ދޭންވާ މިންވަރު.
(4) ދީނީ ގޮތުން ހުއްދަނޫން ބައެއްކަންތައްތައް ދުރެވެމުންދޭޖެހޭ ކައްފާރާ.
(މުއްދެއްގެ މިންވަރު ކަމުގައި މިޒަމާނުގައި ބަލަނީ 4 މުއްދަކީ 1 ޞާޢުކަމަށެވެ.
ޞާޢަކީ 004..
ކިލޯކަމަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ