...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުއްދުބެހުން
މ.
ޝަރިޢީ ގޮތުން ވަކި ކަހަލަ ކަންކަމުގައި ފަގީރުންނަށް ދޭންޖެހޭ މިންވަރު ދިނުން.
މި މިންވަރު ކަމުގައި މި ޒަމާނުގައި ބަލައިއުޅެނީ 006 ގްރާމެވެ.
އެއީ ބަނޑު ކެއުމަށް ހިމެނޭ އޮއްޓަރު ގޮވާމުގެ ބާވަތްތަކުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ