...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުއްސަނދި
ނއ.
(1) ފައިސާވެރި.
(2) އަތްމަތި ތަނަވަސް.
(3) ފޯރާ.
(4) ތަކެތި ގިނައިން ލިބޭ.
(5) މަޢުލޫމާތު ތަނަވަސް.
(6) ޚިޔާލު ތަނަވަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކާރުސާނާ . ކާރުސާނާކަން . ކާރުސާނާވުން . ކޮއްތަކާއި ހެދުމަކާލިބުން . އަތްމަތިތަނަވަސް . މަހުޖަނު . މަސްދާނީފެން އޮތްތާކަށެވެ . މިލިޔުނަރު . މުއްސަނތި . މުއްސަންތި . ފައިސާވެރި . ފައިސާވެރިން . ތަނަވަސް . ތަނަވަސްކަން . ތަނަވަސްވުން . ގާރޫނު . ގުއި ހިއްކުން . ގުއިނުދެކޭކާޅަށް ގުއިފެނުން . ސައްލިކާރުން . ސޯޝިއަލިޒަމް . ޗާރާކަން . ޙަޟާރަތު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ