...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުއްސަނދިވުން
މ.
(1) ފައިސާވެރިވުން.
(2) އަތްމަތި ތަނަވަސްވުން.
(3) މުދާ ނުވަތަ ފައިސާއިން ކެރިފޯރުން.
(4) ތަކެތި ގިނައިން ލިބުން.
(5) މަޢުލޫމާތު ތަނަވަސްވުން.
(6) ޚިޔާލު ތަނަވަސްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތަނަވަސްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ