...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުދައު
ންމެ އެއްޗެއް.
މިސާލު:
(ހ) ރަންރިހިފަދަ އަގުހުރި މަޢުދަން.
(2) ފައިސާ.
(3) ހިފައިގެންގުޅޭ ތަކެއްޗާޢި ގެވެހި ކަންވާރު.
(4) މެހާމާނު.
(5) ގެރި، ބަކަރި، ކުކުޅު، ހާ، ފަދަތަކެތި.
(6) ރުއްގަސް.
(7) ވިޔަފާރިއަށް ގެންގުޅޭ އެއްޗެހި.
(8) ދަނޑު ފަނގާއި ގޯތި ގެދޮރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިރިއުކަސް ފުރަދާނަ . ނައުސަރައްކު . ނަވުސަރައްކު . ނާލު . ނީލަންގޮވުން . ބަނޑަވަރު . ބައްކުރުން . ޅައެޅުން . ކޮޅުވެއްޓި . އަންބާރި . އަންބާރިއެރުވުން . އުކަސް . އެއްމެދުވުން . އެއްމެދުމުދައު . އޮއްގާފިލާ . ވާރުތަމުދައު . ވިއަފާރި . މައުވިނަ . މަގަތު ފާލަން . މުޅަމުދައު . މުދައު ބޭލުން . މުދައުވެރިން . މުދައުވެރިކަން . މުދައުވެރިވުން . މުދައުވެރިޔާ . މުދައުގަނޑު . މުދައުބެހުން . މުދާވެރިން . މުދާގަނޑު . ފަންވަރުފޭބުން . ފާލަން . ތިރިނާކޮޅު . ގެގަނޑު . ސަރައްކު . ޓެކްސީކުރުން . ޖާމަލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ