...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުދާ
މެ އެއްޗެއް.
މިސާލު:
(2) ރަންރިހި ފަދަ އަގުހުރި މަޢުދަން.
(3) ފައިސާ.
(4) ހިފައިގެންގުޅޭ ތަކެއްޗާއި ގެވެހިކަންވާރު.
(5) ފެހާމާނު.
(6) ގެރި، ބަކަރި، އާއި ކުކުޅު، ހާ، ފަދަތަކެތި.
(7) ރުއްގަސް.
(8) ވިޔަފާރިއަށް ގެންގުޅޭ އެއްޗެހި.
(9) ދަނޑުފަނގާއި ގޯތިގެދޮރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުމުދާ . ހިލަކިހުނު . ހުހި . ނަނުބައި . ނަނުފެން . ނަވުސަރައްކުލުން . ނަޖިސް . ނާލުބައްތެލި . ނާލުދަތުރު . ނާލުދަތުރުކުރުން . ނިގާރަންފޮށި . ނީލަންބެހުން . ރަނގަޅު . ރަނގަޅުކުރުން . ރަން . ރަންބިންދުށުން . ރަންދަނޑި . ރަންދަނޑިއެޅުން . ރަންދިނުން . ރައުސްމާލު . ރަވައިގަތުން . ރީނދޫހުން . ރޮދިފަނި . ބަނގަލާބޯޓު . ބަނގުރޫޓު . ބަނގުރޫޓުވުން . ބަނޑަވަރު . ބަނޑުހިކުން . ބަނޑުއެޅުން . ބަނޑުދިޔާވުން . ބަނޑޭރި . ބަނޑޭރިކަން . ބަރާކުރުން . ބަރާވުން . ބަރި . ބާރަބައިންބައި . ބިއްލަޑީ . ބިމުދާއްބަނެގުން . ބެހި . ބެހެނިވެރިން . ބޭނުންތެރި . ބޭރަށްހިންގުން . ބޮލިކެއުން . ބޯޓުނޯޓު . ބޯޓުބައްތެލި . ޅައިފަންގެ . ކަނޑުފޭރުން . ކަކަވާރުބައި . ކަމާލުކުރުން . ކަތިވަރުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ