...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުދި
ްގެ ކަރުގައި އަޅާ ހަތްމުދީގައި ހުންނަ ބޮޅު.
(4) ކުކުޅުގެ ފައިގައި އަޅުވާ ބޮޅު ނުވަތަ ޖަސްތުކޮޅު.
(5) އިހުޒަމާނުގައި ސިއްކަ ޖައްސަވަން ގެންގުޅުއްވާ އަނގޮޓިފުޅު.
(6) (އ) ގޮބޮޅީގެ ތަފާތުގެ ދަށުގައި އޮންނަ ދުލި.
(7) މަޖާޒު:
ފުރަގަސް ފަރާތު ދޮރުގެ ކައިރިފަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވާދުކުރުން . ހިލަކިހުނު . ހީސްލުން . ހުކުރުޙަދީޘް . ހުއްބު . ހުވަނދުގޮށި . ހެނޑުން . ނައިބުކަމާ ހިނގުން . ރަނގަޅުވުން . ރަންބައި . ރަންދަނޑި ދުއްވުން . ބަނޑުބަލި . ބެޅެދިލި . ބޮޅުވޮށި . ބޮޑުކަމުދިއުން . ބޮޑުކިޔެވެނިން . ބޮޑުދޯލިކުރުން . ބޮޑުގިފިލިކުރުން . ކަނޑު . ކަންހިމުން . ކަޅުލަނޑާ . ކަމުދިޔައުން . ކުޑަގިފިލިކުރުން . ކުޑަގެފިލި ނުހިފުން. . އަތިރިއަކަށްދިއުން . އަތިރިޔަށްއެރުން . އިސްތިބްރާ . އެއްޗަކަށްވުން . އެސްކޭވަގު . ވަށްފޮތިލަނޑާ . ވަލަކަހަގެއުން . ވިހޭގެބަލި . ވިޔަޔާދިއުން . ވޮށި . މަލިން . މަލިންބޭކަލުން . މަލިންކަން . މާމުދިންކަން . މާމުދިމު . މާގެފިލިކުރުން . މުރާބުގޭ މުދިން ބޭކަލުން . މުދިންކަން . މުދިބައި . މުދިލުން . މުދު . ފަހަރުވާލުން . ފަސްކަން ސުލައިމާނު . ފަސްމުދިންބޭކަލުން . ފާޚާނާކުރުން . ފެންކެރެލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ