...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުދިންބޭކަލުން
ުކުރު ދުވަހު މުންނާރުން ބަންގިގޮވުމާއި ހުކުރު ހަދީސް ކިއުމާއި ރަދުންގެ ސުއްޖާދުކޮޅު ހުކުރު މިސްކިތަށް ގެންދިއުމާއި، ފޮތް ހިފައިގެން މިސްކިތަށް ދިއުމާއި މިފަދަ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް އިހުގައި ސަރުކާރުން ލައްވާފައިތިބޭ ބައެއް.
މީގެ ފަސްބޭކަލުން ތިއްބަވައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މުރާބުގޭ މުދިން ބޭކަލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ