...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުދިމު
ހުގައި ބޭރު ދަތުރުކުރާ ސަރުކާރުގެ އުޅަނދުތަކުގައި ބަންގިގޮވައި އިސްވެ ނަމާދުކޮށް ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރުމަށް ދައުލަތުން ވަޒީފާ ދެއްވައިފައިވާ މީހާ.
(3) އިހުގައި އަވަށް އަވަށުގެ ސަރުދާރުންގެ ދަށުން ކަންތައްތައް ކުރުވަން ސަރުކާރުން ލައްވައިފައިވާ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަލިންބޭކަލުން . މަލިންކަން . މާމުދިމު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ