...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުދިފުޅުކޭލަނޑާ
ނ.
ލަނޑާގެ ބާވަތެއް.
މި ލަނކުޑި އެންމެބޮޑުވަނީ 09 ސެންޓިމީޓަރަށެވެ.
ކައިއުޅޭނީ ގަލުގައިހުންނަ ލޮންޖެވެ.
ދިރިއުޅެނީ ފަރުފަރުގެ ކައިރީގައެވެ.
ފަރުފަރުގެ ތިލަ ހިސާބުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބެޅެދިލި . ވަށްފޮތިލަނޑާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ