...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުތްކުޅުން
ހިލޭ ވަޅުވަޅަަށް ބޮލި އެޅެމުންގޮސް ތިން ފުށްހަމަވީމާ، އެއީ މުތެކެވެ.
ދެން ކުޅޭއިރު ކުލޭނީ އެވަޅަށް ނުލައެެވެ.
އެވަޅާ ހަމައަށް އަތްހުސްވެއްޖެނަމަ އެތިން ފުކުގެ ތެރެއަށް އަތްހުސްވިފުށްލާ ނަގާނީއެވެ.
އެ އެމުތް ބޮވުނީއެވެ.
މިގޮތަށް ހިނދެންދެން ކުލެވޭނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ