...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުގަ
ނ.
(ބދ) މޫނު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިހުއްދަ . ހަށިހުއްދަވުން . ހަނދިއެޅުން . ހަނދިވަޅު . ހަނދަވަރަސުރާ . ހަން . ހަންކެނޑުން . ހަންގަނޑު . ހަންޑިމޮޔަ . ހަންޖާއެޅުން . ހަރު . ހަރުބަސް . ހަރުބީ . ހަރުކަށިވުން . ހައްޔަރެއްނެތުން . ހަވާސާނޯޓް . ހަމައެޅުން . ހަމަވައި . ހަމަދުވެލި . ހަމަލަ . ހަމަލަ ދިނުން . ހަތަރު ބީރުންގެ ވާހަކަ . ހަތަރުމަސްދިހަވުން . ހަތްދެސްމަތި . ހަޑަގަތާނަ . ހާސްވަޅު . ހާސްގަނޑުފޮތީތާކިހާ . ހާޖިސް . ހިނިވަރުނަ . ހިނިވަރުނަކުރެއްވުން . ހިނިވަރުނަވުން . ހިރިމަގޫ . ހިރިދަކަނދާ . ހިރު . ހިރުދެމުން . ހިކަ . ހިކަނދިވަކަރު . ހިމާރުކުލުނު . ހިމޭނުން . ހިތިކަދޫވެލެއްގެ ބުޑަށް ފެންކަމުގައި މާމުއި އެޅިއަސް އޭގައި އަޅާ އެއްޗެއް ފޮންޏެއް ނުވާނެއެވެ. . ހިލަ . ހިލޭ . ހިސްޓީރިޔާ . ހީނސަމާސާކުރުން . ހުނގުމަސް . ހުނަރުވެރިވުން . ހުނިޖެހުން . ހުންކޮށި . ހުރަސް . ހުރަސްގަޅިލޮނދިމަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ