...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުގު
ނ.
(1) ޢާއްމުކޮށް ރިހަކައްކަން ގެންގުޅޭ ކުދިއޮށްޓަރެއް.
މީގެވަރަށް ގިނަބާވަތް ހުރެއެވެ.
މިސާލު:
ރަތްމުގު.
ނޫމުގު.
ފެހިމުގު.
(2) (ބދ.) އަނިޔާވެރިކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޑުލުފުށް . ހަނާކުރިމަސް . ހަނިހޯސާ . ހައި . ހީނާފަތްއެޅުން . ހުއި . ހުދެން . ހުދެންމުގުރާން . ހޮނޑޮހެދުން . ހޮނޑޮކެޑުން . ހޮޅިރާޅު . ހޯތާ . ހޯސާމުގުރާން . ނަރުމުގުރާން . ނާށިގަނޑު . ނިއުޅުންޖެހުން . ނޫމުގު . ނޫމުގުރާން . ރަނބާލި . ރަންމުގުރާން . ރަތްމުގު . ރާބޮނދިމުގުރާން . ރާޅުބިންދުން . ރާޅުފޮނު . ރުއްގަލުބޭސް . ރޫޅިވެރުން . ބަނޑުކަޅުމުގުރާން . ބަޑިކޮޅުހިފާކަން . ބިނދެލުން . ބިނުން . ބިންބިފުށް . ބިންދާލުން . ބިންދުން . ބޮލެޖެހި . ކަނޑުކޮތަރު . ކަރުލުން . ކަޅުމުގު . ކައްޓަލަ މުގުރާން . ކަވާބު . ކަލިމަތިމުގުރު . ކިޗުޅީ . ކުރިބެދުން . ކުރެހިބޯމުގުރާން . ކުޅިބޯކިބާ . ކުޅިފާރޮށި . ކުލަކުލަ މުގުރާން . ކެކުރި . ކޮންކޮން . ކޮކޯ . ކޮފީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ