...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުގުރާން
ނ.
މަސްވެރި ކަމުގައި އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރާ އެމުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ބައިބައި ގަނޑަށް އުޅޭއެއްޗެކެވެ.
ބުރަކަށި މަތީގައި ހުންނާނީ ނޫކުލައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުދެންމުގުރާން . ހޯތާ . ނަރުމުގުރާން . ރަނބާލި . ރަންމުގުރާން . ކަނޑުކޮތަރު . ކުލަކުލަ މުގުރާން . ކެކުރި . އެން . މުގުރާމި . ފީލުބާގައިމީހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ