...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުގޯލި
ނ.
ފައިގެ ފުންނާބު ބިންމަތީގައި ޖައްސައިގެންހުރެ، ފުންނާބު މެދަށްލައި ބޮޑުވައި އިނގިލިން ނުވަތަ ފައިތިލައިން ވައްރޮނގެއް އެޅުމުން ފާހަގަކުރެވޭތަން.
މުގޯލި ބޭނުންކުރަނީ، ތިންމުގޯލި ރަމަންރަމަން ފޯލި އަދި ހަތްއައްތަވާޅީން ގާނެގުން ފަދަ ކުޅިވަރުތަކުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްއައްތަވާޅީންގާނެގުން . ރަމަންރަމަންފޯލި . ބޭސްބޯޅަ . ކާޅުމުގޯލި . އައްތަވާޅި . މުގޯލި . ތިންމުގޯލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ