...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުޑިނެގުން
މ.
(1) ހަތަރެސްފައި ޖެހި ޖަނަވާރު، ފަހަތު ދެފައިގެ މައްޗަށް ތެދުވެ، ކުރީދެމޮއްގަނޑު އުފުލައިލުން.
(2) މަޖާޒު:
ކަމެއްވޭތޯ އުޅޭ އުޅުމަށް މަލާމާތުގެ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިޔަންޏަށްމުޑިނެގުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ