...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުޑު
ނ.
(1) ބޮޑެތިކޮށް ހެދިފައި ހުންނަ ހިރި.
(2) (ޅ) މޫދުގައި އުޅޭ ކުޑަމަހެއް މިއީ ވަޅުޖަހައިގެން އުޅޭ އެއްޗެކެވެ.
(3) ނއ.
ކުރުފަލަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަނި . ނާސަރީ . ރަންވަންމުޑުދާސް . ރަންމުޑުދާސް . ރައްދިދިމުޑު . ރަޑަ . ރަޑަހޭވުން . ރަޑަކަން . ރަޑަވުން . ރިހިމުޑުދާސް . ބޮޑުކުކުޅު . ބޯވިދެފުރޮޅުން . ކުނބުރު . ކޫސަނި . ކޫސަނިވަސް . އުޑުވިލާ މުޑުދާސް . ވެލާމުޑުދާސް . މުޑާ . މުޑުބުރި . މުޑުވައްކުރުން . މުޑުވައްޖެހުން . މުޑުގައު . ފަސްކަނި . ފާނަ . ފުންމިންބެލުން . ފުޅަކަން . ފުޅަމަތީފުޅައެޅުން . ދިކޮއެދިއްވުން . ތަންމުޑު . ތަންމުޑުކަން . ތަންމުޑުވަހަ . ތަންމުޑުވަސް . ތަންމުޑުވުން . ތަންފޮނާ . ތަތްމުޑު . ތަތްމުޑުވަސް . ތަތްތަރަފާލު . ތަތްގަނޑު . ތުލެއާ . ތެތްމުޑުވަހަ . ލަނޑުވަސް . ލަޑު . ލަޑުވަސް . ލޯމުޑުދާސް . ގޫކޮށާރަ . ގޮނޑު . ގޮނޑުކަން . ގޮނޑުކުރުން . ގޮނޑެވުން . ސަޑިފަޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ