...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުޑުދާރު
ނއ.
ނުތާހިރުކަމުގެ އިންތިހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަޑަ . ރަޑަހޭވުން . ރަޑަކަން . ރަޑަވުން . ފުޅަކަން . ފުޅަމަތީފުޅައެޅުން . ތަންމުޑު . ތަންމުޑުކަން . ތަންމުޑުވަސް . ތަންމުޑުވުން . ތަންފޮނާ . ތަތްތަރަފާލު . ތަތްގަނޑު . ތުލެއާ . ގޫކޮށާރަ . ގޮނޑު . ގޮނޑުކަން . ގޮނޑުކުރުން . ގޮނޑެވުން . ސަޑިފަޑި . ސާފުތާހިރުކަން . ޗީޗީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ